0-4372-5437    

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา2561

489 View 26 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61103608
ชื่อกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 15 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 15.00-22.00
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2325
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
114
คณะวิศวกรรมศาสตร์
133
คณะนิติศาสตร์
2
คณะครุศาสตร์
598
คณะวิทยาการจัดการ
360
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
134
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
561
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
186