0-4372-5437    

ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

464 View 26 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61103107
ชื่อกิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 15.00-19.00
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2376
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
112
คณะวิศวกรรมศาสตร์
137
คณะนิติศาสตร์
147
คณะครุศาสตร์
575
คณะวิทยาการจัดการ
280
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
131
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
571
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
185