0-4372-5437    

ทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่

515 View 26 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61105606
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 06.00-08.00
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1819
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
113
คณะวิศวกรรมศาสตร์
122
คณะนิติศาสตร์
147
คณะครุศาสตร์
580
คณะวิทยาการจัดการ
117
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
238
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
120
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
195
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
187