0-4372-5437    

กิจกรรมให้ความรู้ทักษะชีวิต วัยใสหัวใจสีชมพู

245 View 26 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102105
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้ทักษะชีวิต วัยใสหัวใจสีชมพู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ZAP
2019-06-16 23:16:27.420    58.8.30.183

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2172
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
115
คณะวิศวกรรมศาสตร์
114
คณะนิติศาสตร์
142
คณะครุศาสตร์
603
คณะวิทยาการจัดการ
215
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
244
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
123
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
423
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
193