0-4372-5437    

ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560

33,026 View 19 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60103109
ชื่อกิจกรรม : ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2500 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 มิ.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่19 มิ.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2560
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 082-314-3389

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม 3 หน่วย 9 ชั่วโมง
หมายเหตุ : วันละ 1 หน่วย จำนวน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 3 หน่วย (9 ชั่วโมง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2306
จำนวนที่รับ
2500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
79
คณะวิศวกรรมศาสตร์
191
คณะนิติศาสตร์
177
คณะครุศาสตร์
571
คณะวิทยาการจัดการ
249
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
296
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
116
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
481
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
146