0-4372-5437    

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

576 View 25 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61306605
ชื่อกิจกรรม : พิธีบวงสรวงศาลเจ้าที่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่27 มิ.ย. 2561 - 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 06.00-12.00
สถานที่ : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : หอพักนักศึกษา
โทร : 0931357980

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี  จักณารายณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
320
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
168
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49
คณะวิทยาการจัดการ
27
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
19
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4