0-4372-5437    

ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

514 View 25 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304603
ชื่อกิจกรรม : ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 18.00-20.00
สถานที่ : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : หอพักนักศึกษา
โทร : 0931357980

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาตรี  จักณารายณ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
347
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
178
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
59
คณะวิทยาการจัดการ
24
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9
คณะนิติศาสตร์
11
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
21
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4