0-4372-5437    

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

550 View 20 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102103
ชื่อกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 มิ.ย. 2561 - 11 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่11 มิ.ย. 2561 - 11 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1631
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
90
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะนิติศาสตร์
4
คณะครุศาสตร์
588
คณะวิทยาการจัดการ
315
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
107
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
156
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
137