0-4372-5437    

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560

2,665 View 14 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60103102
ชื่อกิจกรรม : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2560 - 22 มิ.ย. 2560
เวลา : 15.00-20.30
สถานที่ : สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3)
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 082-314-3389

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2267
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
74
คณะวิศวกรรมศาสตร์
179
คณะนิติศาสตร์
146
คณะครุศาสตร์
566
คณะวิทยาการจัดการ
279
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
294
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
113
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
472
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
144