0-4372-5437    

กิจกรรมปล่อยปลาประจำสัปดาห์

582 View 20 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61305605
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปล่อยปลาประจำสัปดาห์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2561 - 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 07.00-18.30
สถานที่ : ท่าน้ำห้วยคะคาง ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0981718547

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการนายเครือณรงค์  จอดนอก     ประธานชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1488
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
26
คณะวิศวกรรมศาสตร์
55
คณะนิติศาสตร์
29
คณะครุศาสตร์
542
คณะวิทยาการจัดการ
138
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
68
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
449
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
55