0-4372-5437    

จิตอาสาช่วยตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

869 View 12 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61304604
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาช่วยตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
ค่าชั่วโมง : 18 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่12 มิ.ย. 2561 - 13 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 1
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0885574501

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์  หัวหน้าศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


หน่วยกิจกรรม = 18 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
80
จำนวนที่รับ
40

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80