0-4372-5437    

สัมนาพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาโค้วต้าความสามารถพิเศษ

958 View 07 มิถุนายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102602
ชื่อกิจกรรม : สัมนาพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาโค้วต้าความสามารถพิเศษ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่08 มิ.ย. 2561 - 08 มิ.ย. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 087-234-8480

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ นายเมธี  จักรนารายณ์ หัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
127
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19
คณะวิทยาการจัดการ
12
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3