0-4372-5437    

โครงการครุวิชาการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

469 View 23 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61014601
ชื่อกิจกรรม : โครงการครุวิชาการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่23 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่24 พ.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : คณะครุศาสตร์
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0651569195

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
24
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
23
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1