0-4372-5437    

ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ

660 View 17 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61301601
ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561
เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0885574506

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
88
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21
คณะนิติศาสตร์
27
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9