0-4372-5437    

สัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

584 View 17 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 61102601
ชื่อกิจกรรม : สัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 30 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ค. 2561 - 07 พ.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2561
วันที่ : วันที่07 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ


หน่วยกิจกรรม = 30 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
107
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
21
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17
คณะนิติศาสตร์
28
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
10