0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

1,056 View 13 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60085101
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคาร 15 ชั้น
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โทร : 064-190-0393

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
133
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
133