0-4372-5437    

ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

594 View 20 เมษายน 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60106625
ชื่อกิจกรรม : ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่08 เม.ย. 2561 - 08 เม.ย. 2561
เวลา : 07.30-16.30
สถานที่ : ลานพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง (กิจกรรมกลาง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร