0-4372-5437    

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

74 View 03 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64032610
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 พ.ย. 2564 - 06 พ.ย. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2564
วันที่ : วันที่06 พ.ย. 2564 - 06 พ.ย. 2564
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0651018991

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
180
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
171
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1