0-4372-5437    

โครงการสัมมนาเรื่อง คนรุ่นเก่า-คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ และการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน

158 View 26 ตุลาคม 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64011611
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาเรื่อง คนรุ่นเก่า-คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยแบบไทยๆ และการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2564 - 01 พ.ย. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2564
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2564 - 01 พ.ย. 2564
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : กิจกรรมออนไลน์
โดย : สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
191
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
166
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2