0-4372-5437    

กิจกรรมวาทกรรมโควิด-19 ภาพสะท้อนผ่านวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย

21 View 05 ตุลาคม 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 64031608
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวาทกรรมโควิด-19 ภาพสะท้อนผ่านวิถีชีวิตใหม่ในสังคมไทย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ต.ค. 2564 - 02 ต.ค. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2564
วันที่ : วันที่02 ต.ค. 2564 - 02 ต.ค. 2564
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุมช่อพยอม 2 อาคาร 36
โดย : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
โทร : 0982742331

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
11
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
คณะวิทยาการจัดการ
1