0-4372-5437    

โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

694 View 08 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022625
ชื่อกิจกรรม : โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2561
เวลา : 08.30-22.00
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0862707862

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล ภูผาสุข ประธานชมรมนักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 9 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
0
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร