0-4372-5437    

นิทรรศการการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

576 View 07 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60021624
ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2561 - 08 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่08 ม.ค. 2561 - 08 ม.ค. 2561
เวลา : 10.30-16.30
สถานที่ : สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0986533623

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อดิศักดิ์ พละสาร อาจารย์ที่ปรึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
87
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2