0-4372-5437    

โครงการสัมมนาเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมาย

617 View 06 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012622
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาเปลี่ยนชีวิตเพื่อพิชิตเป้าหมาย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่10 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุม Conference Room 1 อาคาร 34
โดย : สาขาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0951569195

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา  อาจารย์ประจำสาขาวิชา


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
268
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
182
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
คณะวิทยาการจัดการ
37
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
13