0-4372-5437    

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิตอล

12 View 19 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 63051405
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิตอล
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 ก.พ. 2564 - 22 ก.พ. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2563
วันที่ : วันที่23 ก.พ. 2564 - 23 ก.พ. 2564
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0993624459

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
61
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
60