0-4372-5437    

กิจกรรมประชุมสามัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

16 View 03 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 63052604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประชุมสามัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่03 ก.พ. 2564 - 03 ก.พ. 2564
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2563
วันที่ : วันที่03 ก.พ. 2564 - 03 ก.พ. 2564
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0993624459

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
108
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
107