0-4372-5437    

นิทรรศการความเชื่อด้านสุขภาพ

466 View 06 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60021620
ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการความเชื่อด้านสุขภาพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2561 - 08 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่08 ม.ค. 2561 - 08 ม.ค. 2561
เวลา : 10.30-16.00
สถานที่ : สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 0986327549

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์อดิศักดิ์ พละสาร อาจารย์ที่ปรึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
81
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
1