0-4372-5437    

นิทรรศการป้องกันโรคอ้วนจากการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ดด้วยหลัก 3 อ.

613 View 06 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60021619
ชื่อกิจกรรม : นิทรรศการป้องกันโรคอ้วนจากการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู๊ดด้วยหลัก 3 อ.
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่07 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561
เวลา : 10.00-16.00
สถานที่ : สาขาสาธารณสุุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 043722118-9

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์อดิศักดิ์ พละสาร อาจารย์ที่ปรึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
75
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
คณะวิทยาการจัดการ
4