0-4372-5437    

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

583 View 02 มีนาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022612
ชื่อกิจกรรม : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ม.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่02 ม.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2561
เวลา : 09.00-23.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ชุมนุมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 0933029650

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรทิพย์  ทองอุบล ประธานชุมนุมภาษาอังกฤษ


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
204
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
40
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
111
คณะวิทยาการจัดการ
29
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
1