0-4372-5437    

โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา

697 View 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102624
ชื่อกิจกรรม : โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
เวลา : 08.00-15.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 0927741135

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชุติพงษ์  แหไธสง ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง (กิจกรรมกลาง)

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1120
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
คณะนิติศาสตร์
13
คณะครุศาสตร์
411
คณะวิทยาการจัดการ
151
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
222
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
192
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
97