0-4372-5437    

ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ

895 View 16 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60303630
ชื่อกิจกรรม : ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 30 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่16 ก.พ. 2561 - 17 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : บ้านภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0908439893

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสรภพ ชุมฝาง รองประธานชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
22
จำนวนที่รับ
30

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2