0-4372-5437    

โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักศึกษาบ้านของครู

786 View 15 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012621
ชื่อกิจกรรม : โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักศึกษาบ้านของครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่15 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : คณะครุศาสตร์
โทร : 0982315890

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภานุพล เทพดู เจ้าหน้าที่่ฝ่ายกิจกรรม คณะครุศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 6

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
124
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
121
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1