0-4372-5437    

มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

1,339 View 13 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60302629
ชื่อกิจกรรม : มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561
เวลา : 09.00-16.3
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
141
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
29
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
คณะวิทยาการจัดการ
48
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
13
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4