0-4372-5437    

วันราชภัฏ 2561

1,396 View 13 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60103623
ชื่อกิจกรรม : วันราชภัฏ 2561
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2561 - 14 ก.พ. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์  แดงหยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
242
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
108
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
คณะวิทยาการจัดการ
56
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12
คณะนิติศาสตร์
26
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
8