0-4372-5437    

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560

893 View 13 มิถุนายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60051101
ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 160 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่13 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมคระเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 092-885-5483

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
93
จำนวนที่รับ
160

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
92