0-4372-5437    

กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV & AIDs ในกลุ่มชายรักชาย

732 View 02 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60032628
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV & AIDs ในกลุ่มชายรักชาย
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่03 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561
เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0885574506

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ (หวหน้าศูนย์แพทย์ราชภัฏศรีสวัสดิ์)


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
33
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3