0-4372-5437    

ทำบุญประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

167,730 View 31 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60065606
ชื่อกิจกรรม : ทำบุญประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่22 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
เวลา : 06.00-16.30
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 0856931354

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาสกร ธนศิระธรรม รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการนักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
45
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
45