0-4372-5437    

กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

720 View 31 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60062105
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 110 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่27 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0856931354

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภาสกร  ธนศิระธรรม รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการนักศึกษา


หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
39
จำนวนที่รับ
110

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
39