0-4372-5437    

อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้านคุณธรรมจริยธรรม 2560

580 View 24 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60035627
ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวมด้านคุณธรรมจริยธรรม 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่23 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่24 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
เวลา : 16.00-17.00
สถานที่ : ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34
โดย : ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ
โทร : 0808439893

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสรภร  ชุมฝาง  รองประธานชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
51
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
คณะวิทยาการจัดการ
7
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1