0-4372-5437    

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยกับการบาดเจ็บทางกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2560

568 View 23 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012620
ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยกับการบาดเจ็บทางกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่22 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร1)
โดย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0982315890

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผศ.ดร.ยุทธพงศ์  พิพย์ชาติ, อาจารย์เนตรนภา  เรื่องไชย,นายภานุพล  เทพดู่   คณะครุศาสตร์


หน่วยกิจกรรม = 12 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1