0-4372-5437    

กิจกรรมวันครู

950 View 15 มกราคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60015619
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 700 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่16 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร1)
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
โทร : 0945169940

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนวัตร  วันมะโน (รองนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
404
จำนวนที่รับ
700

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
221
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
คณะวิทยาการจัดการ
47
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
26
คณะนิติศาสตร์
5
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5