0-4372-5437    

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งเสริมวัฒนธรรม

769 View 25 ธันวาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60036626
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่25 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
เวลา : 18.00-22.00
สถานที่ : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
241
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
145
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
คณะวิทยาการจัดการ
16
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6
คณะนิติศาสตร์
8
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2