0-4372-5437    

กิจกรรมออกหน่วยพยาบาลงานแสดงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมมพาตย์ ครั้งที่ 3

944 View 24 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304625
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมออกหน่วยพยาบาลงานแสดงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งป้องกันอัมมพาตย์ ครั้งที่ 3
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 25 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่26 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
เวลา : 04.30-10.00
สถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0885574506

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
21
จำนวนที่รับ
25

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21