0-4372-5437    

กีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ 2560

600 View 24 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60012617
ชื่อกิจกรรม : กีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 42 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่13 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
เวลา : 16.00-21.00
สถานที่ : สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์
โทร : 0881006836

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชานนท์  ประธานชุมนุมฟิสิกส์สัมพันธลักษณ์


หน่วยกิจกรรม วันละ 6 ชั่วโมง ทั้งสิ้น 5 วัน รวมเป็น 42 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
68
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
68