0-4372-5437    

กิจกรรมออกหน่วยพยาบาลวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2560

1,323 View 24 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304624
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมออกหน่วยพยาบาลวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประจำปีงบประมาณ 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 10 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่24 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
เวลา : 07.00-12.00
สถานที่ : สถาบันการพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0885574506

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ  เผ่าพันธุ์  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์


หน่วยกิจกรรม 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
11
จำนวนที่รับ
10

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิทยาการจัดการ
1