0-4372-5437    

โครงการรณรงค์แยกขยะ สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

626 View 15 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304623
ชื่อกิจกรรม : โครงการรณรงค์แยกขยะ สู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
เวลา : 06.00-18.00
สถานที่ : หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 0855574506

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
150
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
69
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
คณะวิทยาการจัดการ
17
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
4
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4