0-4372-5437    

ประเพณีลอยกระทง

1,060 View 02 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60106621
ชื่อกิจกรรม : ประเพณีลอยกระทง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 9 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2560
วันที่ : วันที่02 พ.ย. 2560 - 02 พ.ย. 2560
เวลา : 13.00-22.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา
โทร : 0927741135

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิโชค  จันนามอม  นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ


หน่วยกิจกรรม
-ร่วมขบวนแห่กระทง/นางนพมาศ  9 ชั่วโมง
-ร่วมงานลอยกระทง 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
600
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
258
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
คณะวิทยาการจัดการ
175
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
39
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7