0-4372-5437    

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่9

1,022 View 12 ตุลาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60103620
ชื่อกิจกรรม : พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่9
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่12 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
เวลา : 07.00-12.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
273
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
56
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43
คณะวิทยาการจัดการ
56
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
14
คณะนิติศาสตร์
10
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27