0-4372-5437    

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 20 ก.ย. 2560

639 View 29 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305622
ชื่อกิจกรรม : ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 20 ก.ย. 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560
เวลา : 06.30-08.30
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
26
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26