0-4372-5437    

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ประจำปี 2560

692 View 29 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304621
ชื่อกิจกรรม : โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่28 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทร : 082-171-7913

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
32
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะวิทยาการจัดการ
3