0-4372-5437    

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน คนดี คนเก่ง ปี2560

624 View 25 กันยายน 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304620
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน คนดี คนเก่ง ปี2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 50 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่18 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560
เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฎศรีสวัสดิ์
โดย : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โทร : 088-557-4506

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์    หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
26
จำนวนที่รับ
50

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26